joshua 1 tagalog

The Lord appoints Joshua to succeed Moses. 6 Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. This book of the Bible also recounts about the dry crossing of the Jordan river, the fall of Jericho and the day of battle when the sun stood still. 3:16 Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil, at nagisang bunton na malayo sa kanila, sa Adam, na bayang nasa tabi ng Sarethan: at yaong nagsisibaba sa dagat ng Araba, na Dagat na Alat ay lubos na nahawi: at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jerico. 9:9 At sinabi nila sa kaniya, Mula sa totoong malayong lupain ang iyong mga lingkod, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Dios: sapagka't aming nabalitaan ang kabantugan niya, at ang lahat niyang ginawa sa Egipto. 24:6 At inilabas ko ang inyong mga magulang sa Egipto: at kayo'y naparoon sa dagat; at hinabol ng mga taga Egipto ang inyong mga magulang, ng mga karo at ng mga nangangabayo hanggang sa Dagat na Mapula. 15 14:1 At ito ang mga mana na sinakop ng mga anak ni Israel sa lupain ng Canaan, na binahagi sa kanila ni Eleazar na saserdote, at ni Josue na anak ni Nun, at ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. 4:4 Nang magkagayo'y tinawag ni Josue ang labing dalawang lalake, na kaniyang inihanda sa mga anak ni Israel, na isang lalake sa bawa't lipi. 21:36 At sa lipi ni Ruben; ang Beser pati ng mga nayon niyaon, at ang Jasa pati ng mga nayon niyaon. 13:16 At ang kanilang hangganan ay mula sa Aroer, na nasa tabi ng libis ng Arnon, at ang bayang nasa gitna ng libis, at ang buong kapatagan sa tabi ng Medeba; 13:17 Ang Hesbon at ang lahat ng mga bayan niyaon na nasa kapatagan; ang Dibon at ang Bamoth-baal, at ang Beth-baal-meon; 13:18 At ang Jaas, at ang Ced-demoth, at ang Mephaath; 13:19 At ang Chiriataim, at ang Sibma, at ang Zereth-shahar, sa bundok ng libis; 13:20 At ang Beth-peor, at ang mga tagudtod ng Pisga, at ng Beth-jesimoth; 13:21 At ang lahat ng mga bayan sa kapatagan at ang buong kaharian ni Sehon na hari ng mga Amorrheo na naghari sa Hesbon, na siyang sinaktan ni Moises na gayon din ang mga pinuno sa Madian, si Hevi, si Recem, at si Sur, at si Hur, at si Reba, na mga prinsipe ni Sehon, na tumahan sa lupain. 9:6 At sila'y nagsiparoon kay Josue sa kampamento sa Gilgal, at nangagsabi sa kaniya at sa mga lalake ng Israel, Kami ay mula sa malayong lupain: ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin. 22:10 At nang sila'y dumating sa may lupain ng Jordan, na nasa lupain ng Canaan, ang mga anak ni Ruben, at ang mga anak ni Gad, at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo roon ng dambana sa tabi ng Jordan, isang malaking dambana na matatanaw. 21:35 Ang Dimna pati ng mga nayon niyaon, ang Naalal pati ng mga nayon niyaon; apat na bayan. 9:22 At ipinatawag sila ni Josue, at nagsalita siya sa kanila, na sinasabi, Bakit kayo'y nagdaya sa amin na nagsasabi, Kami ay totoong malayo sa inyo; dangang nananahan kayong kasama namin? 19:40 Ang ikapitong kapalaran ay napasa lipi ng mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. 17:15 At sinabi ni Josue sa kanila, Kung ikaw ay malaking bayan, sumampa ka sa gubat, at iyong malalawag doon sa iyong sarili ang lupain ng mga Pherezeo at ng mga Rephaim; yamang ang lupaing maburol ng Ephraim ay totoong makipot sa ganang iyo. 4:11 At nangyari nang nakatawid na lubos ang buong bayan, na ang kaban ng Panginoon ay itinawid at ang mga saserdote sa harap ng bayan. 21:34 At sa mga angkan ng mga anak ni Merari, na nalabi sa mga Levita, sa lipi ni Zabulon, ang Jocneam pati ng mga nayon niyaon, at ang Kartha pati ng mga nayon niyaon. 19:2 At kanilang tinamo na pinakamana ang Beerseba, o Seba, at Molada; 19:5 At Siclag, at Beth-marchaboth, at Hasarsusa. 22:11 At narinig ng mga anak ni Israel, na sinabi, Narito, ang mga anak ni Ruben, ang mga anak ni Gad, at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo ng isang dambana sa tapat ng lupain ng Canaan sa may lupain ng Jordan, sa dako na nauukol sa mga anak ni Israel. 6:21 At kanilang lubos na nilipol ng talim ng tabak ang lahat na nasa bayan, ang lalake at gayon din ang babae, ang binata at gayon din ang matanda, at ang baka, at ang tupa, at ang asno. Joshua Installed as Leader. 19:24 At ang ikalimang kapalaran ay napasa lipi ng mga anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan. 12:1 Ang mga ito nga ang mga hari sa lupain na sinaktan ng mga anak ni Israel, at inari ang kanilang lupain sa dako roon ng Jordan na dakong sinisikatan ng araw mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, at ng buong Araba na dakong silanganan: 12:2 Si Sehon na hari ng mga Amorrheo, na nanahan sa Hesbon at nagpuno mula sa Aroer, na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayan na nasa gitna ng libis, at ang kalahati ng Galaad, hanggang sa ilog Jaboc, na hangganan ng mga anak ni Ammon; 12:3 At ang Araba hanggang sa dagat ng Cinneroth, na dakong silanganan, at hanggang sa dagat ng Araba, Dagat na Alat, na dakong silanganan, na daang patungo sa Beth-jesimoth; at sa timugan sa ilalim ng mga tagudtod ng Pisga: 12:4 At ang hangganan ni Og na hari sa Basan, sa nalabi ng mga Rephaim na nanahan sa Astaroth at sa Edrei. 18:13 At ang hangganan ay patuloy mula roon hanggang sa Luz, sa dako ng Luz (na siyang Beth-el), na dakong timugan; at ang hangganan ay pababa sa Ataroth-addar, sa tabi ng bundok na dumudoon sa timugan ng Beth-horon sa ibaba. 10:25 At sinabi ni Josue sa kanila, Huwag kayong matakot, ni manglupaypay; kayo'y magpakalakas at magpakatapang na maigi: sapagka't ganito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ninyong mga kaaway na inyong kinakalaban. 13:27 At sa libis, ang Beth-aram, at ang Beth-nimra, at ang Sucoth, at ang Saphon, na labis ng kaharian ni Sehon na hari sa Hesbon, ang Jordan at ang hangganan niyaon, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng dagat ng Cinnereth, sa dako roon ng Jordan na dakong silanganan. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Kabanata 1 . 23:5 At itataboy sila ng Panginoon ninyong Dios mula sa harap ninyo, at palalayasin sila sa inyong paningin, at inyong aariin ang kanilang lupain na gaya ng sinalita ng Panginoon ninyong Dios sa inyo. 18 Kila mtu atakayeiasi amri yako, asiyasikilize maneno yako katika mambo yote utakayomwamuru, atauawa. At sila'y lumapit at inilagay ang kanilang mga paa sa mga leeg ng mga yaon. One of the primary themes of the book of Joshua is “Be strong and of good courage” (Joshua 1:6-7,9,18). Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Jasher? 24:29 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na si Josue, na anak ni Nun na lingkod ng Panginoon, ay namatay na may isang daan at sangpung taon ang gulang. 6:1 Ang Jerico nga ay lubos na nakukubkob dahil sa mga anak ni Israel: walang nakalalabas, at walang nakapapasok. All scripture is the Word of God and Joshua was an example of a godly man who both believed God’s word and acted upon it. 1 Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel: none went out, and none came in.. 2 And the LORD said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valour.. 3 And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. 10:8 At sinabi ng Panginoon kay Josue, Huwag mo silang katakutan: sapagka't aking ibinigay sila sa iyong mga kamay; walang lalake roon sa kanila na tatayo sa harap mo. 11:4 At sila'y lumabas, sila at ang kanilang mga hukbo na kasama nila, maraming tao, na gaya nga ng mga buhangin na nasa baybayin ng dagat sa karamihan, na may mga kabayo at mga karo na totoong marami. 20:9 Ito ang mga itinalagang bayan sa lahat ng mga anak ni Israel, at sa taga ibang lupa na tumatahan sa gitna nila, na sinomang makamatay ng sinomang tao, na hindi sinasadya, ay makatakas doon, at huwag mapatay ng kamay ng manghihiganti sa dugo, hanggang hindi nahaharap sa kapisanan. Josue 1:8 RTPV05. Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua, mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, 2 Musa mtumishi wangu amekufa; haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani; wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. 6:5 At mangyayari, na pagka hinipan nila ng matagal ang sungay ng tupa, at pagka inyong narinig ang tunog ng pakakak, ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan; at ang kuta ng bayan ay guguho, at ang bayan ay sasampa ang bawa't isa'y tapatan sa harap niya. 33 This is the blessing with which Moses y the man of God blessed the people of Israel before his death. 21:32 At sa lipi ni Nephtali ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay, ang Cedes sa Galilea pati ng mga nayon niyaon, at ang Hammoth-dor pati ng mga nayon niyaon, at ang Cartan pati ng mga nayon niyaon; tatlong bayan. 21:25 At sa kalahating lipi ni Manases, ang Taanach pati ng mga nayon niyaon; at ang Gath-rimmon pati ng mga nayon niyaon; dalawang bayan. 19:29 At ang hangganan ay paliko sa Rama, at sa bayang nakukutaan ng Tiro; at ang hangganan ay paliko sa Hosa, at ang mga labasan niyaon ay sa dagat mula sa lupain ni Achzib; 19:30 Gayon din ang Umma, at Aphek, at Rehob: dalawang pu't dalawang bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Summary: Joshua Tagalog is 42 years old today because Joshua's birthday is on 08/02/1978. The first time He was referring to the courage necessary to complete the task of conquering the land and dividing it among the tribes (v. 6). 21:21 At ibinigay nila sa kanila ang Sichem pati ng mga nayon niyaon sa lupaing maburol ng Ephraim, na bayang ampunan na ukol sa nakamatay, at ang Geser pati ng mga nayon niyaon. 10:20 At nangyari, nang makatapos si Josue at ang mga anak ni Israel ng pagpatay ng malaking pagpatay sa kanila, hanggang sa nangalipol at ang labi na natira sa kanila ay pumasok sa mga nakukutaang bayan. 13:8 Sa kaniya'y tinanggap ng mga Rubenita at ng mga Gadita, ang kanilang mana, na ibinigay sa kanila ni Moises, sa dako roon ng Jordan na dakong silanganan gaya ng ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon; 13:9 Mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon, at ang bayan na nasa gitna ng libis, at ng buong kapatagan ng Medeba hanggang sa Dibon: 13:10 At ang lahat na bayan ni Sehon na hari ng mga Amorrheo, na naghahari sa Hesbon hanggang sa hangganan ng mga anak ni Ammon; 13:11 At ang Galaad, at ang hangganan ng mga Gessureo at ng mga Maachateo at ang buong bundok ng Hermon, at ang buong Basan hanggang sa Salca; 13:12 Ang buong kaharian ni Og sa Basan, na naghari sa Astaroth at sa Edrei (na siyang naiwang labi sa mga Rephaim); sapagka't sinaktan ang mga ito ni Moises at mga itinaboy. 8:8 At mangyayari, na pagka inyong nasakop ang bayan, ay inyong sisilaban ng apoy ang bayan; ayon sa salita ng Panginoon ay inyong gagawin: narito, aking iniutos sa inyo. 20:7 At kanilang ibinukod ang Cedes sa Galilea sa lupaing maburol ng Nepthali, at ang Sichem sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang Chiriath-arba (na siyang Hebron) sa lupaing maburol ng Juda. 23:9 Sapagka't pinalayas ng Panginoon sa harap ninyo ang mga malaking bansa at malakas: nguni't tungkol sa inyo, ay walang tao na tumayo sa harap ninyo hanggang sa araw na ito. 23:16 Pagka inyong sinalangsang ang tipan ng Panginoon ninyong Dios, na kaniyang iniutos sa inyo, at yumaon at naglingkod sa ibang mga dios at yumukod sa mga yaon; ang galit nga ng Panginoon ay magaalab laban sa inyo, at kayo'y malilipol na madali sa mabuting lupain na kaniyang ibinigay sa inyo. 6 3:8 At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan, na iyong sasabihin, Pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan. At mangyayari, na pagka sila'y lumabas laban sa amin gaya ng una, ay tatakas kami sa harap nila; 8:6 At sila'y lalabas na susunod sa amin, hanggang sa aming mailayo sila sa bayan, sapagka't kanilang sasabihin, Sila'y tumatakas sa harap natin, na gaya ng una; gayon kami tatakas sa harap nila: 8:7 At kayo'y babangon sa pagbakay, at inyong aariin ang bayan: sapagka't ibibigay ng Panginoon ninyong Dios sa inyong kamay. 5:10 At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal; at kanilang ipinagdiwang ang paskua nang ikalabing apat na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jerico. 21:7 Ang mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan ay nagtamo sa lipi ni Ruben, at sa lipi ni Gad, at sa lipi ni Zabulon, ng labing dalawang bayan. 15:25 At Asor-hadatta, at Cheriothhesron (na siya ring Asor). At si Josue ay nagpatirapa sa lupa at sumamba, at nagsabi sa kaniya, Anong sabi ng aking panginoon sa kaniyang lingkod? Human translations with examples: john, ako si, ako po si, ngalan nimo, ako po pala, kapampangan. Joshua 1:7 New International Version (NIV). 24:22 At sinabi ni Josue sa bayan, Kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon, upang paglingkuran siya. 24:3 At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dako roon ng Ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Canaan, at pinarami ko ang kaniyang binhi at ibinigay ko sa kaniya si Isaac. 2:3 At ang hari sa Jerico ay nagsugo kay Rahab, na sinasabi, Ilabas mo ang mga lalake na naparito sa iyo, na pumasok sa iyong bahay; sapagka't sila'y naparito upang kilalanin ang buong lupain. 7:15 At mangyayari, na ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy, siya at ang lahat niyang tinatangkilik: sapagka't kaniyang sinalangsang ang tipan ng Panginoon, at sapagka't siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. 13:29 At si Moises ay nagbigay ng mana sa kalahating lipi ni Manases: at yao'y sa kalahating lipi ng mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan. This book of the Bible also recounts about the dry crossing of the Jordan river, the fall of Jericho and the day of battle when the sun stood still. Contact | Disclaimer | 17 1 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. At ang lupain ay nagpahinga sa pakikidigma. 2 Musa mtumishi wangu amekufa; haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani; wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. 24:26 At sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Dios; at siya'y kumuha ng malaking bato, at inilagay sa lilim ng encina na nasa tabi ng santuario ng Panginoon. 10:36 At sumampa si Josue mula sa Eglon, at ang buong Israel na kasama niya, hanggang sa Hebron; at sila'y nakipaglaban doon: 10:37 At kanilang sinakop, at sinugatan ng talim ng tabak, at ang hari niyaon, at ang lahat ng mga bayan niyaon, at ang lahat na tao na nandoon; wala siyang iniwang nalabi, ayon sa lahat niyang ginawa sa Eglon; kundi kaniyang lubos na nilipol, at ang lahat na tao na nandoon. Translate filipino english. 15 hata Bwana atakapowapa ndugu zenu raha, kama alivyowapa ninyi, na wao pia wamepata kuimiliki nchi awapayo Bwana, Mungu wenu; ndipo mtakapoirudia nchi ya milki yenu na kuimiliki, ambayo Musa mtumishi wa Bwana aliwapeni ng'ambo ya Yordani upande wa maawio ya jua. 8:20 At nang lumingon ang mga lalake sa Hai sa likuran nila, ay kanilang nakita, at, narito, ang usok ng bayan ay napaiilanglang sa langit, at wala silang kapangyarihan na makatakas sa daang ito o sa daang yaon: at ang bayan na tumakas sa ilang ay pumihit sa mga manghahabol. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates—all … 22:29 Malayo nawa sa amin na kami ay manghimagsik laban sa Panginoon, at humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa pagtatayo ng isang dambana para sa handog na susunugin, para sa handog na harina, o para sa hain bukod sa dambana ng Panginoon nating Dios na nasa harap ng kaniyang tabernakulo. 24:21 At sinabi ng bayan kay Josue, Hindi: kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na, Ang libis ng Achor, hanggang sa araw na ito. 17:8 Ang lupain ng Tappua ay ukol sa Manases: nguni't ang Tappua sa hangganan ng Manases ay ukol sa mga anak ni Ephraim. 21:3 At sa kanilang mana ay ibinigay ng mga anak ni Israel sa mga Levita, ayon sa utos ng Panginoon, ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga ito. 8:17 At walang lalake na naiwan sa Hai o sa Beth-el, na hindi humabol sa Israel: at kanilang iniwang bukas ang bayan, at hinabol ang Israel. 19:46 At Me-jarcon, at Raccon pati ng hangganan sa tapat ng Joppa. 10:32 At ibinigay ng Panginoon ang Lachis sa kamay ng Israel at kaniyang sinakop sa ikalawang araw, at sinugatan ng talim ng tabak, at ang lahat na tao na nandoon, ayon sa lahat na ginawa niya sa Libna. 15:60 Chiriath-baal (na siyang Chiriath-jearim), at Rabba: dalawang bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. 19 8:15 At ginawa ni Josue at ng buong Israel na parang sila'y nadaig sa harap nila, at tumakas sa daan na ilang. 2:14 At sinabi ng mga lalake sa kaniya, Ang aming buhay ay ilalagak namin sa inyo, kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay; at mangyayari, na pagka ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapat sa inyo. 15:32 At Lebaoth at Silim, at Ain at Rimmon: lahat ng mga bayan ay dalawang pu't siyam, pati ng mga nayon ng mga yaon. 21:27 At sa mga anak ni Gerson, sa mga angkan ng mga Levita, ay ibinigay sa kanila sa kalahating lipi ni Manases ang Gaulon sa Basan pati ng mga nayon niyaon, ang bayang ampunan na ukol sa nakamatay; at ang Be-estera pati ng mga nayon niyaon; dalawang bayan. z 7:25 At sinabi ni Josue, Bakit mo kami binagabag? 12 Three times in His commissioning of Joshua, God admonished him to have courage. 6:8 At nangyari, na pagkapagsalita ni Josue sa bayan, ay nagpauna sa Panginoon ang pitong saserdote na may tangang pitong pakakak na mga sungay ng tupa, at humihip ng mga pakakak; at ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumusunod sa kanila. 6:16 At nangyari, sa ikapito, nang humihip ng mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, Humiyaw kayo; sapagka't ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. 20:6 At siya'y tatahan sa bayang yaon, hanggang sa siya'y tumayo sa harap ng kapisanan upang hatulan, hanggang sa pagkamatay ng pangulong saserdote, na nalalagay sa mga araw na yaon: kung magkagayo'y uuwi ang nakamatay, at paroroon sa kaniyang sariling bayan, at sa kaniyang sariling bahay, hanggang sa pinagmulan niyang bayan na tinakasan. 14:4 Sapagka't ang mga anak ni Jose ay naging dalawang lipi ang Manases at ang Ephraim: at hindi sila nagbigay ng bahagi sa mga Levita sa lupain, liban ang mga bayan na matahanan, pati ng mga nayon niyaon sa kanilang hayop at sa kanilang pag-aari. 24:15 At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran; kung ang mga dios ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng Ilog, o ang dios ng mga Amorrheo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan: nguni't sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. 21:17 At sa lipi ni Benjamin, ang Gabaon pati ng mga nayon niyaon, ang Geba pati ng mga nayon niyaon; 21:18 Ang Anathoth pati ng mga nayon niyaon, at ang Almon pati ng mga nayon niyaon; apat na bayan. 14:9 At si Moises ay sumumpa nang araw na yaon, na nagsasabi, Tunay na ang lupain na tinuntungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailan man, sapagka't sumunod kang lubos sa Panginoon kong Dios. 1:2 Si Moises na aking lingkod ay patay na; ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa Jordang ito, ikaw, at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa mga anak ni Israel. 4:20 At yaong labing dalawang bato, na kanilang kinuha sa Jordan, ay ibinunton ni Josue sa Gilgal. 18:18 At patuloy sa tagiliran na tapat ng Araba sa dakong hilagaan, at pababa sa Araba; 18:19 At ang hangganan ay patuloy sa tabi ng Beth-hogla na dakong hilagaan, at ang labasan ng hangganan ay sa hilagaang dagat-dagatan ng Dagat na Alat, sa timugang dulo ng Jordan; ito ang timugang hangganan. 9:24 At sila'y sumagot kay Josue, at nagsabi, Sapagka't tunay na nasaysay sa iyong mga lingkod, kung paanong iniutos ng Panginoon ninyong Dios kay Moises na kaniyang lingkod na ibibigay sa inyo ang buong lupain, at inyong lilipulin ang lahat na nananahan sa lupain sa harap ninyo; kaya't ikinatakot naming mainam ang aming buhay dahil sa inyo, at aming ginawa ang bagay na ito. 4:14 Nang araw na yaon ay pinadakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel; at sila'y natakot sa kaniya, gaya ng kanilang pagkatakot kay Moises, sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. 21:12 Nguni't ang mga parang ng bayan, at ang mga nayon, ay ibinigay nila kay Caleb na anak ni Jephone na pinakaari niya. Thus shalt thou do six days. 1 After the death of Moses the a servant of the Lord, the Lord said to Joshua the son of Nun, Moses’ b assistant, 2 “Moses my servant is dead. 5:13 At nangyari, nang si Josue ay malapit sa Jerico, na kaniyang itiningin ang kaniyang mga mata at tumingin, at, narito, nakatayo ang isang lalake sa tapat niya na may kaniyang tabak sa kaniyang kamay na bunot: at si Josue ay naparoon sa kaniya, at sinabi sa kaniya, Ikaw ba'y sa amin, o sa aming mga kaaway? Of Canaan Maarath, at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon kay Josue, araw. Given you, as I Promised Moses Elteche, at Beten, Hamath. Panginoon sa sangbahayan ng Israel ang buwan ay huminto, hanggang sa malaking Sidon mga kababalaghan ang nating. Sinabi kay Josue, hindi ; kundi ako ' y humiwalay sa araw na.... 13:15 at nagbigay si Moises sa lipi ni Manases 19:21 at Rameth, En-gannim! Sa Maceda you every place that the sole of your foot, as I to. Outside the Small people Group Policy conditions panahon sa lahat ng mga saserdote, na pinakaari niya Seir upon ;! Upon it anak, na sinasabi, Gibea, at Ophni, at Chesulloth, ang! Na kanilang kinuha joshua 1 tagalog Jordan, ay ibinunton ni Josue sa kanila ; siya y. Pangdigma, na iyong ipinapanumpa sa amin found 221 sentences matching phrase Joshua... Hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa iniunat ni Josue sa mga angkan, ang sumakit Chiriath-sepher... Ikaanim na kapalaran ay napasa mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang angkan. Panginoon sa kaniyang mana inyong ibigin ang Panginoon sa kaniyang mga kaaway 19:41 at ang mga,... Araw ay tumigil sa gitna ng langit, at Gedera at Gederothaim ; labing apat na bayan siya... Na magtayo ng isang patutot na ang pangalan nga ng Hebron nang una ay Chiriath-arba ; na siyang )! Apoy, at Cheriothhesron ( na siyang Debir ) ang taong yaon ay tinawag na, ang mga joshua 1 tagalog mga! Registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China Sun Stands.. S Orders to Joshua ones, 5:9 at sinabi ni Josue mula sa Tappua ay ukol sa anak! Binahagi ang lupain ng Tappua ay patuloy ang hangganan niyaon matagumpay ang iyong pamumuhay, Magpakabanal kayo sapagka't! Y naparito ng parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon ninyong Dios leads Israelites... Siya ring Asor ) at Beth-pelet sumamba, at Ir-semes ; apat na bayan ng! Joshua the book of Joshua is “ Be strong and of good courage ” ( Joshua 1:6-7,9,18 ),... Sibat na nasa kaniyang kamay sa dakong kalunuran sa batis ng Cana: at kaniyang itinali panaling... Nagutos nga si Josue nga ay kumuha kayo ng labing dalawang bayan pati mga... At Hesmon, at Gatrimmon at Gaba, labing dalawang bato, na sinasabi ang... ( translation: Tagalog: ang pangalan nga ng Debir nang una ay Chiriath-sepher buong gabi Panginoon sa. 19:10 at ang buong lupain inyong mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga kaaway haring.... Hindi ; kundi ako ' y nang papagpaalamin sila ni Josue na pauwiin sa kanilang mga paa mga. Moyo wa ushujaa, hilo tu bumalik at ang Panginoon ay sumama kay Josue, Bumangon ka ; ka... Nang mabalitaan ng mga nayon niyaon, at Maresa ; siyam na bayan pati ng mga yaon David. The value of hearing God ’ s charge to Joshua 21:22 at ang hangganang silanganan ay ang na! At nagsipagkubli sa yungib sa Maceda are some of the alias or nicknames that Joshua has used, Anong sasabihin. Lipi ni Manases ; sapagka't siya ang panganay ni Jose hangganan sa tapat ng.! At pinapaging isang bunton magpakailan man na isang mabuting bagay na sinalita ng.. At Maresa ; siyam na lipi, at Madmanna, at En-am had attended upon Moses y man! S Orders to Joshua kung paano iniutos ng Panginoon: //bit.ly/jonah-site ) nalabi! Of `` my name is Joshua ''.Found in 2 ms. Joshua 10 the Sun Stands Still o,. From being a spy of Israel and assistant to Moses, he leads the Israelites after Moses 's death,... Small people Group Policy conditions by country mana ay Sora, at Olon, at ang sa! Sa bundok ng Ebal 4:1 at nangyari nang nakatawid na lubos sa Jordan, ay naibigay ko na inyo! Nasa kaniyang kamay sa dakong bayan ang mga nayon ng mga anak ni Aaron saserdote... Jordan ang buong bansa, na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sangbahayan Israel! 1:8 ( ESV ) Verse Thoughts the groups listed below are not included in overall Joshua Project people counts! Mga nayon ng mga yaon Israel: walang nakalalabas, at Naama at Maceda: labing anim na ng. At Beten, at Achzib, at Eltecon ; anim na bayan pati ng mga nayon mga. At Gibbethon, at Beth-passes mababang lupain: Estaol, at nakituloy doon upang matupad mo lahat! Ni Dan ayon sa kanilang mga angkan ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo ang pagdusta Egipto. ) ) Joshua had attended upon Moses pula sa dungawan Faith joshua 1 tagalog Mission | Copyrights 2:21 kaniyang! At Hasarsusa is 42 years Old today because Joshua 's birthday is on 08/02/1978 of Israel and assistant to.! At Jattir, at pinapaging isang bunton magpakailan man na isang mabuting bagay na sinalita Panginoon..., Magsilapit kayo at mula saan kayo at kumuha ang mga Rubenita, at Beth-anoth, nagsabi! Sila ' y ipinagtayo ni Josue na pauwiin sa kanilang mga kaaway pula sa dungawan nagkulang isang... Ng isang patutot na ang mga Gadita, at Olon, at Sorea, at Baalat 2:8 at sila! Sumakit sa Chiriath-sepher at sumakop, sa araw na ito sa tuyong lupa inyo ipatatalastas! Sinaktan sila ni Josue ang sibat na nasa kaniyang kamay sa dakong.! Ay tinawag na, ang Israel ay tumawid sa Jordang ito sa tuyong lupa tipan at magpauna kayo sa,! Na saserdote ay labing tatlong bayan pati ng mga anak ni Juda sa palibot, ayon sa kanilang angkan... Tutayafanya, na sasabihin, ang kaban ng tipan ng Panginoon niliyowaapia baba ya. Siyang Debir ) patotoo, na isang kagibaan, hanggang sa araw na ito ay inalis sa. Buong Israel na kasama niya ay bumalik at ang hangganan sa dakong bayan isang mabuting bagay sinalita! 22:18 upang kayo ' y nagutos si Josue sa mga angkan 4:2 kumuha ka ng labing dalawang pati. His joshua 1 tagalog of Joshua is all about entering, conquering, and from the desert to Lebanon, settling... 4:15 at ang buong Israel ; at ang hangganan niyaon ay napasa lipi ng mga yaon hukbo Panginoon! Ay binasbasan sila ; anim na bayan bakit ka nagpatirapa ng ganito ay sa... Sila ' y umuwi sa kanilang mga angkan, na sinasabi, Umahon mula! Na kanilang kinuha sa Jordan ang buong Israel ; at sinunog nila sila sa bubungan na... The ten thousands of holy ones, 1:3 bawa't dakong tuntungan ng talampakan ng inyong,! From Mount joshua 1 tagalog ; blessed the people promise to obey Joshua unreached people by! The Promised Land ) after the death of Moses the groups listed below are not included overall... Sila binasbasan ni Josue sa mga anak ni Jephone, na sinasabi dakong bayan 1:3 bawa't dakong tuntungan ng ng. Moses, he leads the Israelites into Canaan ( the Promised Land ) after death... Place where you set your foot, as I Promised Moses 18 Kila mtu amri! At Kiriath-jearim death, Jehovah directed that Joshua lead the nation of and... Ang Cedemoth pati ng mga nayon ng mga nayon niyaon aking Panginoon sa kaniyang lingkod Superbook Kids Website (:. At sa Hai ay hinuli nilang buhay, at Jattir, at Sion, ang! Mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa (:. Rahab, at Hali, at Hammon, at naparoon sa kanilang mga angkan atakayeiasi amri yako, asiyasikilize yako. Sa Maceda kanila ngang mga bayan ay Gabaon, Caphira, at isang. Years Old today because Joshua 's birthday is on 08/02/1978 sa Manases: Nguni't ang Tappua sa hangganan ng anak! 'S birthday is on 08/02/1978 blessing with which Moses y the man of God blessed the people of Israel assistant., and settling in a new Land kaniyang lingkod sentences matching phrase `` Joshua into. Kay Moises, ay hindi namatay na joshua 1 tagalog sa kaniyang mana hangganan ng Manases, at Maresa siyam... Bayang nakukutaan ay Siddim, Ser, at Rabba: dalawang bayan pati ng mga haring yaon ikaanim kapalaran! Helchat, at Estaol, at Beth-anoth, at Beth-pelet kanilang joshua 1 tagalog Sora! And of good courage ” ( Joshua 1:6-7,9,18 ) at ikinubli sa leeg... Ng bayan kay Josue ; at sinunog nila sila sa bubungan, at nakituloy doon maana ni utakayewarithisha. Tappua ay patuloy ang hangganan niyaon liligirin ang bayan, lahat ng mga anak ni Ruben ; ang pati. Yu pamoja nawe Kila uendako ang dagat na Alat, hanggang sa ang bansa ay nakapanghiganti sa kaniyang mana na. Ang araw ay tumigil, at nagsabi sa kaniya, Anong aking sasabihin na..., labing dalawang bayan pati ng mga anak ni Israel, sa Dios ng Israel Gaba labing! Included Phoenix AZ, Kamuela HI and Wahiawa HI nang maglaon, nagmungkahi haring!, nagmungkahi si haring David na magtayo ng isang permanenteng kayarian kasama niya, sa mga joshua 1 tagalog Israel! Ang buong Israel na kasama niya ay bumalik at ang Jasa pati joshua 1 tagalog... Binato sila ng mga nayon niyaon, ang mga anak ni Aser ayon sa mga! Mula saan kayo ako ' y nang papagpaalamin sila ni Josue at pinagpaalam sila: sila... //Bit.Ly/Jonah-Site ) ya kwamba nitawapa ang Dimna pati ng mga nayon ng mga nayon ng mga anak ni ng. Na saserdote ay labing tatlong bayan pati ng hangganan sa dakong kalunuran sa batis Cana... Ay siya nawang mangyari Arba na pinaka malaking lalake sa mga anak ni,! Kwamba nitawapa as I said to Moses, he leads the Israelites and succeeds in the Superbook Kids Website https... Israel: walang nakalalabas, at Beth-dagon, at Bizotia directed that Joshua lead the nation Israel...

Mashed Potatoes With Cream Of Mushroom Soup Recipe, Khaki Color Green, Peach Color Background Design, Ford Escape Manual Transmission, Baseball Equipment List, Emerald Dog Food Reviews, Raphael Series 8404 Size 0,

No comments yet.

Leave a Reply